Type Here to Get Search Results !

TÀI LIỆU VỀ CHÍNH SÁCH THỦ TỤC HẢI QUAN 2020年越南海關總局與南部台商會  舉辦交流會:會議資料加我微信、了解更多:


Tài liệu song ngữ của chương trình gặp mặt, trao đổi với doanh nghiệp Đài loan về chính sách thủ tục trong lĩnh vực hải quan. 
Nội dung chủ yếu 主要內容:
Phần 1 : Thông tin quy định chính sách mới năm 2020
第一部分:2020年頒布海關法的新規定
Phần 2 : Một số nội dung lưu ý về EVFTA
第二部分:介紹有關EVFTA實施內容
Phần 3 : Lắng nghe, trao đổi và thảo luận
第三部分:聽取與討論  

Hiển thị File PDF 顯示PDF檔 :       O

Đăng nhận xét

0 Nhận xét